Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho za reklamu.

Henry Ford

Najdu tam
co potřebuju

Dnes je 30.11. 2023 a svátek má Ondřej

1. Obecná ustanovení

Společnost MS Media Servis s.r.o. je mediální zastupitelství internetových serverů. Je oprávněna poskytovat prostor pro reklamu na jednotlivých webových stránkách ze svého portfolia dle platné nabídky, která je zveřejněna na internetové adrese https://www.aktualnezregionu.cza http://doporucenefirmy.cz. Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou MS Media Servis s.r.o. se sídlem Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice, IČ: 06505660 (dále jen poskytovatel) a zákazníkem (dále jen odběratel).

 

2. Předmět objednávky

Předmětem objednávky je na jedné straně závazek poskytovatele poskytnout služby zahrnující zveřejnění prezentace odběratele na internetových stránkách, popřípadě poskytnutí dalších dohodnutých doplňkových služeb, a na straně druhé závazek odběratele zaplatit za poskytnuté služby dohodnutou cenu.

 

3. Objednávka

Objednávka se přijímá výhradně na základě nemonitorovaného telefonního hovoru. Po potvrzení objednávky se odběrateli na dohodnutý e-mail zasílá zálohová faktura. Po zaplacení této zálohové faktury je odběrateli zaslán daňový doklad elektronickou formou či korespondenční formou.

 

4. Zadávání a obsah prezentace

  • Odběratel souhlasí na základě telefonické dohody s uveřejněním všech dostupných údajů.
  •  Veškeré případné dodatky a změny týkající se změn nebo přání, musí být sjednány písemně či telefonicky.
  • Odběratel nese plnou a výhradní odpovědnost za obsah informací, které poskytne pro svou prezentaci poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů, které dle požadavku odběratele zveřejňuje a není povinen zkoumat, zda jsou tímto zveřejněním porušována práva třetích. Odběratel se zavazuje, že za poskytovatele uhradí veškeré nároky na náhradu škody, které vůči němu uplatní třetí osoba v souvislosti se závadným obsahem služby poskytnuté poskytovatelem odběrateli.

 

5. Fakturace a platební podmínky

  • Cena za prezentaci je v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele a je pro obě strany závazná. Odběratel je v telefonickém hovoru obeznámen s cenou i slevami, které jsou pak pro poskytovatele závazné.
  • Daňové doklady se vystavují v souladu s platným zákonem o dani.
  • Zálohové faktury jsou po odsouhlasení odběratele zasílány korespondenčně či elektronicky a mají splatnost 14 dní. V případě, že platba nebude provedena, není poskytovatel povinen kampaň zahájit či realizovat.

 

6. Storno podmínky

Odběratel má právo objednávku (zálohovou fakturu) reklamní kampaně stornovat. V okamžiku zaplacení zálohové faktury či faktury se storno podmínky řídí dle platných zákonů v České republice.

 

7. Reklamace a změna údajů

Reklamovat (upravovat) reklamní kampaň je možné kdykoliv po dobu jejího trvání po telefonické domluvě či elektronické komunikaci.

 

8. Ochrana dat

  • Odběratel telefonickým souhlasem vyjadřuje svůj souhlas se zveřejněním informací pro prezentaci.
  • Po telefonickém souhlasu odběratel poskytovateli dává souhlas zobrazovat údaje o odběrateli na internetových stránkách poskytovatele https://www.aktualnezregionu.cz a http://doporucenefirmy.cz. Zpracovávat osobní údaje nutné pro evidenci v systému a užívat je v souladu s právním řádem České republiky zejména pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
  • Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace získané v rámci spolupráce třetím osobám.

 

9. Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy neupravené těmito podmínkami nebo dohodou mezi odběratelem a společností MS Media Servis s.r.o. se řídí legislativou platnou na území České republiky. V případě, že některá část těchto všeobecných obchodních podmínek bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní části těchto všeobecných obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti. Pokud určité smluvní podmínky nejsou v těchto všeobecných obchodních podmínkách, platí pro jejich posouzení příslušná ustanovení obchodního zákoníku, popřípadě ustanovení, která jsou pro posouzení dané situace svým charakterem co nejbližší.

Změna těchto všeobecných obchodních podmínek je vyhrazena, a to bez předchozího upozornění. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 01. 11. 2017.